Home / Program PC / จำลองระบบปฎิบัติการ

จำลองระบบปฎิบัติการ

การจำลองระบบปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัติการ คือ ตัวที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทำงานได้
ส่วนใหญ่เราจะคุ้นหูกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากกว่า
สำหรับเมืองไทยส่วนใหญ่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มากกว่าระบบปฏิบัติการอื่น จึงทำให้คนบางกลุ่มเรียกระบบปฏิบัติการว่า Windows แทนคำว่าระบบปฏบัติการ ซึ่งมันผิด
ระบบปฏิบัติการที่คนไทยนิยมกัน
1 ระบบปฏิบัติการ Windows
2 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu
3 ระบบปฏิบัติการ OS X